HISTORIA KLUBU

Klub istnieje od grudnia 1980 r. Wcześniej, w listopadzie, grupa uczestników spotkań duszpasterstwa inteligencji powróciła do idei powstania w Tarnowie Klubu Inteligencji Katolickiej, zrodzonej jeszcze w 1956 r. Wówczas to, w okresie popaździernikowych zmian 1956 r. , grupa 12 osób skupionych wokół Antoniego Gładysza i Karola Dydusiaka (m.in. Wanda Welke, Edward Wrona, Ludmiła Kowalska, Danuta Kędracka, Jan Kmieć, Marian Baran, Janina Stańczyk) zainicjowała powstanie Klubu Katolickiego. Zebranie założycielskie odbyło się już 29 listopada 1956 r. W ślad za tym prezes Karol Dydusiak i Antoni Gładysz jako sekretarz zwrócili się do Frontu Jedności Narodu z wnioskiem o rejestrację, równocześnie rozpoczynając działalność, zapraszając na odczyty i wykłady. Jednak już w lipcu zakazano organizowania spotkań do momentu rejestracji a pismem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z 27 sierpnia 1957 r. powiadomiono o odmowie rejestracji Klubu bez podania przyczyn i motywów tej decyzji. Pozytywnego skutku nie przyniosło też wniesione odwołanie. Pomimo takiego biegu wydarzeń, efektem działalności Klubu oprócz spotkań o charakterze odczytowym, było wysunięcie przez katolików swojego kandydata na posła w osobie Antoniego Gładysza i uzyskanie przez niego mandatu przy wielkim społecznym poparciu. (Podano za publikacją Piotra Pawliny pt. „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Szerzej o A. Gładyszu w zakładce „Ludzie” – „Osobowości”

Ponownie, po ponad 20 latach katolicy wrócili do tamtej inicjatywy sprzed lat, gdy pojawiła się nadzieja na zmianę wraz z powstaniem w 1980 r. NSZZ „Solidarność”. Wybrano grupę inicjatywną do opracowania statutu, przygotowania zebrania. Działalność grupy założycielskiej spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem ówczesnego Ordynariusza Tarnowskiego - ks. bp. Jerzego Ablewicza, a także z nieocenioną pomocą ks. bp. dr. Władysława Bobowskiego, ks. dr. Michała Hellera i ks. dr. Michała Bednarza. W dniu 2 grudnia 1980 r. odbyło się pierwsze oficjalne zebranie, na którym 33 osobowa grupa założycielska powołała Klub Inteligencji Katolickiej, jednomyślnie przyjęła statut i wybrała 7 osobowy zarząd Klubu. Prezesem został Antoni Zięba.

Członkami założycielami byli: Barbara Barczyńska, Antoni Bahr, Józef Baran, Maria Bartnik, Stanisław Bednarz, Wiesław Budzik, Jan Dobrowolski, Adam Gancarz, Maria Kaczor, Elżbieta Klepacka, Bolesław Kurowski, Józef Lebera, Magdalena Lulek, Renata Łabędź, Janina Majewska, Jadwiga Malinowska, Maria Olszowska, Antoni Olszówka, Barbara Paluch, Alicja Paździora, Urszula Popek, Bożena Rzepka, Zygmunt Szczepański, Marek Szydłowski, Karol Szumiński, Krystyna Trybulska, Witold Wyszkowski, Anna Wróblewska, Stanisław Wróblewski, Halina Zasada, Lucyna Zucha, Antoni Zięba, Elżbieta Zięba.

Czytaj więcej: Historia Klubu