LUDZIE TWORZACY ZARZĄD i KOMISJĘ REWIZYJNĄ KIK
W POSZCZEGÓLNYCH KADENCJACH

 

KADENCJA 2 XII 1980 r. - 27 IX 1983 r.

ZARZĄD

Antoni Zięba - prezes

Wiesław Budzik – wiceprezes

ElżbietaKlepacka – wiceprezes

Barbara Paluch – sekretarz

Teresa Piec - skarbnik

Członkowie: Roman Hałaciński, Zygmunt Szczepański, Renata Łabędź

KOMISJA REWIZYJNA

Józef Baran, Janina Majewska, Anna Wróblewska, Antoni Bahr

__________________________________________________________

KADENCJA 27 IX 1983 r. – 5 XI 1984 r.

ZARZĄD

AdamGancarz – prezes

Antoni Zięba – wiceprezes

Janina Majewska – wiceprezes

Krystyna Świętoń – Jgiencarz – sekretarz

Teresa Piec – skarbnik

Członkowie: Roman Hałaciński, Edward Seremet, Jan Krawczyk, Kazimierz Wróblewski

KOMISJA REWIZYJNA

Józef Baran, Antoni Bahr, Bolesław Kurowski, Zygmunt Szczepański

__________________________________________________________

KADENCJA 5 XI 1984 r. – 2 XII 1985 r.

ZARZĄD

Zięba Antoni – prezes

Barbara Paluch – wiceprezes

Wiesław Klisiewicz – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – sekretarz

Teresa Piec – skarbnik

Członkowie: Stanisław Baran, Wiesław Budzik, Maria Olszowska, Stanisław Winczura

KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysław Fistek, Eugeniusz Gąsior, Zygmunt Szczepański

__________________________________________________________

KADENCJA 2 XII 1985 r. – 15 XII 1986r.

ZARZĄD

Wiesław Klisiewicz – prezes

Maria Olszowska - wiceprezes

Stanisław Winczura – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – sekretarz

Krystyna Gągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, Teresa Puzon, Lidia Rzepka, Jan Sacha

KOMISJA REWIZYJNA

MieczysławFistek, Eugeniusz Gąsior, Bolesław Kurowski, Stanisław Strada

__________________________________________________________

KADENCJA 15 XII 1986 r. – 27 II 1988 r.

ZARZĄD

Wiesław Klisiewicz – prezes

Maria Olszowska - wiceprezes

Stanisław Winczura – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – sekretarz

Krystyna Gągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, Teresa Puzon, Jan Sacha

KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysław Fistek, Eugeniusz Gąsior, Bolesław Kurowski, Stanisław Strada

__________________________________________________________

KADENCJA 27 II 1988 r. – 24 II 1989 r. – 6 III 1991 r.

ZARZĄD

Stanisław Winczura - prezes

Janina Alicja Paździora – wiceprezes

Jan Sacha – wiceprezes

Teresa Puzon – sekretarz

Krystyna Gągola – skarbnik

Członkowie: Janina Majewska, Maria Olszowska, Jan Rędzi

KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysław Fistek, Krystyna Kowalska, Bolesław Kurowski, Franciszek Majewski

__________________________________________________________

KADENCJA 6 III 1991 r. – 21 IV 1995 r.

ZARZĄD

Stanisław Winczura prezes

Wiesław Klisiewicz – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – wiceprezes

Krystyna Gągola – skarbnik

Teresa Puzon - sekretarz

Członkowie: Janina Majewska, Maria Olszowska, Jan Rędzi, Ryszard Bartoszewski, Krystyna Legutko, Danuta Wojtasiewicz-Obrzut

KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysław Fistek, Bolesław Kurowski, Zygmunt Szczepański, Mieczysława Zielińska

__________________________________________________________

KADENCJA 21 IV 1995 r. – 21 IV 1999 r.

ZARZĄD

Stanisław Winczura – prezes

Wiesław Klisiewicz – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – wiceprezes

Teresa Puzon – sekretarz

Krystyna Gągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, Krystyna Legutko, Janina Majewska, Maria Olszowska,

Danuta Wojtasiewicz- Obrzut, Kazimierz Wróblewski

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska, Antoni Zięba, Maria Wypasek

__________________________________________________________

KADENCJA 21 IV 1999 r. – 26 III 2003 r.

ZARZĄD

Stanisław Winczura – prezes

Wiesław Klisiewicz – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – wiceprezes

Teresa Puzon – sekretarz

Krystyna Gągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, Janina Majewska, Kazimierz Wróblewski, Maria Wypasek

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska, Antoni Zięba, Jan Rędzi

__________________________________________________________

KADENCJA 26 III 2003 r. – 19 IV 2007 r.

ZARZĄD

Stanisław Winczura – prezes; od lutego 2005 Antoni Zięba;

Wiesław Klisiewicz – wiceprezes

Janina Alicja Paździora – wiceprezes

Teresa Puzon – sekretarz

Krystyna Gągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, Janina Majewska, Jan Sacha, Maria Wypasek, Antoni Zięba

Po rezygnacji Stanisława Winczury 19 I 2005r. prezesem został Antoni Zięba

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska, Krystyna Kowalska, Elżbieta Matyjewicz

__________________________________________________________

KADENCJA 19 IV 2007 r. – 6 IV 2011 r.

ZARZĄD

Antoni Zięba - prezes

WiesławKlisiewicz – wiceprezes

Janina AlicjaPaździora – wiceprezes

TeresaPuzon – sekretarz

KrystynaGągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, Janina Majewska, Jadwiga Salomon, Maria Wypasek

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska, Barbara Owczyńska, Ryszard Bartoszewski

__________________________________________________________

KADENCJA 6 IV 2011 r. – 18 VI 2015 r.

ZARZĄD

Antoni Zięba - prezes

WiesławKlisiewicz – wiceprezes

Janina Alicja Paździora  – wiceprezes

TeresaPuzon – sekretarz

KrystynaGągola – skarbnik

Członkowie: Wiesław Budzik, WojciechLalewicz, Janina Majewska, Danuta Mazur,Maria Wypasek 

/Po śmierci Teresy Puzon w 2012r zarząd powierzył prowadzenie sekretariatu Elżbiecie Ziębie/

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska, Barbara Pikul, Krystyna Legutko

 

__________________________________________________________

KADENCJA 19 VI 2015 – 11 IV 2018

ZARZĄD

Antoni Zięba– prezes

Janina Alicja Paździora; wiceprezes

Elżbieta Zięba - wiceprezes

Jadwiga Walawska - sekretarz

Janina Leja - skarbnik

Członkowie - Wiesław Budzik, Wojciech Lalewicz, Danuta Mazur, Roman Stadnicki, Danuta Świądro

KOMISJA REWIZYJNA

Daniela Piórkowska, Barbara Owczyńska, Ryszard Bartoszewski

SEKCJE

Modlitewna - animator Janina Majewska przy współpracy z ks. bp. dr. Władysławem Bobowskim
 - zakończyła działalność

Biblijna – animator Alicja Paździora (wcześniej - Danuta Wojtasiewicz – Obrzut);
 wykładowcy ks. dr hab. Michał Bednarz, ks. dr hab. Łabuda, ks. dr Mirosław Łanoszka

Kultury chrześcijańskiej – animator Barbara Wiatr - zakończyła działalność

Pielgrzymkowa – animator Janina Majewska

Zdrowia – animatorDanuta Mazur (wcześniej animował ją lek. Tadeusz Tchórzelski)
 we współpracy z lek. Martą Owczyńską i p. Anną Błaszczyk-Tyszką

 __________________________________________________________